Skuldir og eigið fé

Skuldir og eigið fé 2019 2018
Eigið fé    
Framlag Hafnarfjarðarbæjar 307.695.254 288.695.254
Óráðstafað eigið fé í ársbyrjun 259.997.127 251.977.974
Hagnaður skv. rekstrarreikningi 9.252.436 8.019.153
Eigið fé samtals 576.944.817 548.692.381
     
Langtímaskuldir    
Veðskuldir 56.329.122 57.969.661
Næsta árs afborgun -7.500.000 -7.500.000
Langtímaskuldir samtals 48.829.122 50.469.661
     
Skammtímaskuldir    
Hlaupareikningslán 13.189.365 9.077.821
Viðskiptaskuldir 6.406.727 6.304.352
Ógreitt vegna starfsfólks 8.767.564 7.010.665
Ógreiddur virðisaukaskattur 853.167 1.659.531
Næsta árs afborgun langtímalána 7.500.000 7.500.000
Skammtímaskuldir samtals 36.716.823 31.552.369
Skuldir og eigið fé alls 662.490.762 630.714.411

Eignir

Eignir 2019 2018
Fastafjármunir    
Varanlegir rekstrarfjármunir    
Fasteignir 226.957.562 226.398.213
Vélar og bifreiðar 70.128.256 57.994.762
Golfvöllur 349.365.901 332.614.057
Fastafjármunir samtals 617.007.032 617.007.032
     
Veltufjármunir    
Birgðir 6.185.633 3.349.972
Viðskiptakröfur 9.607.743 8.570.342
Aðrar skammtímakröfur 101.535 738.367
Bankainnistæður 144.132 1.048.698
Veltufjármunir samtals 16.039.043 13.707.379
Eignir alls 662.490.762 630.714.411